O fundacji

Fundacja „Dla ludzi” została założona przez Macieja Żbika w 2015r. Działanie fundacji opiera się na rozpowszechnianiu i udostępnianiu technik i narzędzi, które pozwalają zajrzeć w głąb siebie. Pokazujemy, że szczęście jest naturalnym stanem człowieka, uczymy jak żyć w zgodzie ze sobą i resztą świata w poczuciu spełnienia

Celem fundacji jest propagowanie najskuteczniejszych metod pracy z psyche (duszą) człowieka, łączących w sobie profesjonalne techniki terapeutyczne, oparte na wiedzy europejskich alchemików oraz azjatyckiej sztuce medytacji.

Oferowane przez nas szkolenia dają możliwość przejścia procesu prowadzącego do głębokiej wewnętrznej przemiany. Pracujemy nad rozwojem własnym, propagujemy świadomy styl życia.

Nasza misja

Najgłębszym procesem terapeutycznym, jakiemu podlegamy, jest życie. Od każdego z nas zależy, jak głęboka będzie ta terapia… jak głęboko wnikniemy w proces zwany życiem.

„Wyłącznie proces psychiczny manifestuje się
w życiu zewnętrznym”

C. G. Jung

Proponujemy zestaw metod obejmujący medytację i techniki, które ją uzupełniają. Dla osób nie mających potrzeby rozwoju duchowego, szereg oferowanych przez nas narzędzi jest obszerny na tyle, aby rozwikłać wewnętrzne konflikty i napięcia. Można go stosować jako technologię przyspieszającą rozwój osobisty i pogłębiającą satysfakcję dnia codziennego oraz radość życia w społeczeństwie.

Fundacja nie prowadzi działalności w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., nr 73, poz. 763, z późn. zm.)

Reprezentacja

Magdalena Maculewicz

Magdalena Maculewicz

Prezes Zarządu
+48 698 872 279

Wartości które nas wspierają

 • równouprawnienie wszystkich ludzi w każdym wieku
 • równouprawnienie płci, ras, narodowości
 • tolerancja religijna
 • jesteśmy apolityczni

Statut fundacji

WYCIĄG ZE STATUTU FUNDACJI “Dla ludzi”

Postanowienia ogólne

 • 1

Fundacja “Dla ludzi”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez osobę fizyczną aktem notarialnym

za numerem repertorium 2536/2015

działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 2013) oraz niniejszego statutu.

Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 • 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.
  2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 • 4

1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

 • 8

Fundacja została powołana w celach:

 1. ochrony zdrowia, promocji zdrowego stylu życia,
  2. rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  3. wspierania rozwoju osobistego i działania na rzecz podniesienia komfortu pracy,
  4. wspierania różnorodnych form aktywności społecznej,
  5. integracji środowisk społecznych (dyskryminowanych przez resztę ludzi),
  6. działalności w zakresie edukacji, podnoszenia komfortu pracy i integracji społecznej,
  7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  8. kultury fizycznej i sportu,
  9. ochrony środowiska,
  10. przyczyniania się do rozwoju organizacji pozarządowych wśród  których celów statutowych znajduje się wspieranie przedsięwzięć w 1-9,
  11. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym wpkt 1-10.
 • 9

Fundacja realizuje cele statutowe przez następujące działania:

 1. Prowadzenie oraz wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych organizacji i instytucji prowadzących:

działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym do realizowania celów Fundacji,

działalność szkoleniową,

fizykoterapię, hipoterapię, turystykę,

relaksację i medytację,

organizację imprez i konferencji sportowych, integracyjnych i turystycznych,

aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo,

szkolenia, treningi i konferencje w zakresie poważnych

ochronę dziedzictwa przyrodniczego

 1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
  3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • 10
 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
  2. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
  3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

Organy i organizacja Fundacji

Organami Fundacji są:
1. Fundator,
2. Zarząd Fundacji.

Do reprezentowania Fundacji uprawniony jest:
1.w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
2. w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub z drugim członkiem Zarządu.